Selecteer een pagina

 ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel 1. Definities 

 1. In deze algemene voorwaarden bedoel ik met “ik” of “mij”, “By Kimos” en “Wereldreiswijzer”. Een eenmanszaak gevestigd in Hengelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 817 30 845 
 1. Met “jou” of “jij” bedoel ik jou als klant die met mij een overeenkomst is aangegaan, een natuurlijke persoon in de 

hoedanigheid van consument en/of ondernemer en/of in de hoedanigheid van een rechtspersoon.  

 1. Onder “diensten” versta ik alle diensten die ik voor jou uitvoer. Zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend beperkt tot het voor ondernemers en bedrijven ontwerpen en bouwen van websites, online leeromgevingen en webshops, het geven van adviezen, het inrichten van online tools, het bouwen van funnels in e-mailmarketingsystemen, het geven van masterclasses, online programma’s en aanbieden van website templates voor consumenten. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door mij gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten 

overeenkomsten, verrichte diensten en andere handelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

 1. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met mij of bijvoorbeeld een akkoord via e-mail, verklaar je dat jij hebt kennis genomen van deze voorwaarden en dat je daarmee akkoord gaat.  
 1. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen van derden die door mij zijn ingehuurd voor wat betreft het uitvoeren van de levering van mijn product of het uitvoeren van mijn dienst.  
 1. De toepasselijkheid van jouw eigen (algemene) voorwaarden op onze overeenkomst, worden expliciet uitgesloten.  

 

Artikel 3. Offertes, aanbod & prijs(verhoging) 

 1. Mijn offertes zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Als ik geen termijn heb aangegeven, is de offerte geldig tot 14 (veertien) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als jij mijn aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.  
 1. Ik geef in de offerte aan welke diensten worden aangeboden en welke bedragen jij mij bent verschuldigd bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders hebben afgesproken. In de offerte staat ook de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product althans mijn gebruikelijke uurtarief, met een vooraf geschat aantal uren/tarief.  
 1. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.  
 1. In de offerte wordt opgenomen hoeveel correcties je binnen de opdracht mag laten doorvoeren. In beginsel is 1 (één) correctieronde in de prijs inbegrepen, tenzij wij anders zijn overeengekomen. Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De te maken correcties zul je binnen 3 (drie) werkdagen na aflevering aan jou, bij mij aanleveren.  
 1. Als er een wijziging van de opdracht plaats vindt, als sprake is van correcties die na 3 (drie) werkdagen worden aangeleverd of als jij mij verzoekt om een extra revisieronde, zal ik meerwerk zoals genoemd in artikel 4 aan jou doorberekenen. Correcties die leiden tot verandering van de opdracht bereken ik ook door aan de hand van het op dat moment door mij gehanteerde uurtarief.  
 1. Afspraken over deadlines worden schriftelijk in de offerte overeengekomen. Als levering door mij afhangt van jouw feedback of input, ben ik nooit aansprakelijk voor vertraging van de opdracht. Als jij verzuimt om binnen 3 (drie) werkdagen een reactie te geven op de toegestuurde ontwerpen, wijzigingen of informatieverzoeken van door mij, dan mag ik de deadline eenzijdig verschuiven en/of mijn werkzaamheden voor jou beëindigen en de werkzaamheden aan jou factureren.  
 1. Als er wijzigingen zijn met betrekking tot de omstandigheden waarop ik mijzelf heb gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte, aanbod of welke overeenkomst dan ook, mag ik de wijzigingen doorvoeren in de uitvoering van de overeenkomst en/of mijn prijzen aanpassen.  
 1. Ik mag een aanbetaling 50% van de totale opdracht aan jou factureren voor ik de opdracht voor jou zal uitvoeren. Na afronding van het traject wordt de overige 50% gefactureerd. En dit is altijd maximaal drie maanden na de start van het traject.  
 1. Alle door mij gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  
 1. Ik mag mijn prijzen tussentijds wijzigen. Als de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, mag jij de overeenkomst annuleren per datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen als gevolg van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.  
 1. Ik mag jaarlijks mijn prijzen verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft jou géén recht om onze overeenkomst te ontbinden.  
 1. Ik ben niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte als jij redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of  een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typfoutje bevat.  

 

Artikel 4. Overeenkomst & meerwerk 

 1. Onze overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat jij op enigerlei wijze een mededeling aan mij doet, die ik kan begrijpen als een aanvaarding van een offerte of een aanbieding.  
 1. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze alleen met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.  
 1. Na het tot stand komen van een overeenkomst, ga ik binnen bekwame tijd over tot uitvoering van de diensten.  
 1. Ik mag bepaalde dienstverlening laten uitvoeren door derden, zonder dat ik jou daarvan op de hoogte dien te stellen. Als door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze in overleg met jou, aan jou worden doorberekend.  
 1. Wijzigingen in de oorspronkelijk tussen ons gesloten overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat de wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door ons allebei zijn aanvaard.  
 1. Als jij (niet zijnde consument) onze overeenkomst wenst te ontbinden, kan dit alleen als je overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de volledige vergoeding van reeds gemaakte kosten door eventuele inkoop van leveranciers. Als jij de overeenkomst voor aanvang van de uitvoering van de opdracht wil annuleren, zul je mij een vergoeding ter hoogte van 25% van het overeengekomen offertebedrag in rekening brengen. 
 1. Als ik door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, mag ik de daaruit voortvloeiende meerkosten bij jou in rekening brengen. Als je bezwaar hebt tegen de meerkosten die ik bij jou in rekening wil brengen, heb je het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij je wel gehouden bent het tot dusver door mij uitgevoerde werk te vergoeden. De vergoeding is altijd minimaal 25% van het overeengekomen offertebedrag.  
 1. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door je eigen toedoen, kan dat de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht voor jou, zijn voor jouw eigen rekening. Ik zal je wel, voor zover dit binnen mijn mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.  
 1. Je hebt tot 30 kalenderdagen na oplevering van de website nog de mogelijkheid tot het doorgeven van kleine aanpassingen en/of technische problemen. Wijzigingen aan het ontwerp of de indeling vallen buiten deze service, aanpassingen in deze categorie worden op basis van het geldende uurtarief als meerwerk gefactureerd.  

 

Artikel 5. Mijn rechten & verplichtingen 

 1. Ik  garandeer dat de verstrekte opdracht naar mijn beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.  
 1. Ik span mij in om de gegevens die ik voor jou opsla, zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.  
 1. Bij kenbaar gemaakte klachten van jou over de door mij geleverde diensten en/of producten, zal ik met jou in overleg gaan over een voor ons beiden passende oplossing.  
 1. Ik mag jouw (bedrijfs-)gegevens voor marketing doeleinden publiceren op mijn website en/of overige promotionele uitingen door mij.  
 1. Ik ben niet aansprakelijk voor het gebruik en de werking van de website als er door jouzelf of door derden wijzigingen zijn aangebracht aan de website. Ook geldt hetzelfde voor software, plug-ins, thema’s of applicaties die niet door mij zijn gebruikt en/of geïnstalleerd.  
 1. Na oplevering van de website ben jij zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de website. Ik ben niet verantwoordelijk voor toekomstige technische problemen als gevolg van slecht onderhoud aan de door mij opgeleverde website.  
 1. Ik ben niet verantwoordelijk voor de vindbaarheid in zoekmachines, zoals bijvoorbeeld Google.  
 1. Ik kan geen goede weergave en functionaliteit in alle browsers garanderen, omdat dit mede afhankelijk is van de instellingen die jij hanteert. 

 

Artikel 6. Jouw rechten & verplichtingen 

 1. Jij zult je houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij wij anders zijn overeengekomen.  
 1. Je zult mij op tijd voorzien van alle juiste gegevens waarvan jij redelijkerwijs kunt voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. Je bent in ieder geval verplicht om mij onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar ik om verzoek.  
 1. Als in uitzondering op dit artikel de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mij zijn verstrekt, heb ik het het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij jou in rekening te brengen.  
 1. Als er bij jou wijzigingen zijn in naam, adres, email en bijvoorbeeld bankrekeningnummer, stel je mij daar altijd direct van op de hoogte voor zover die verandering invloed heeft op bijvoorbeeld mijn facturering en de manieren van het onderhouden van contact met jou.  
 1. Bij klachten over de door mij geleverde diensten en/of producten zul je deze klachten bij mij kenbaar maken binnen 30 kalenderdagen na levering van de dienst en/of het product. Je vrijwaart mij van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten, na één jaar na levering.  
 1. Je maakt zelf reservekopieën van alle materialen/gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens ben ik niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. 
 1. Als ik inloggegevens aan jou verstrek, dan ben je zelf verantwoordelijk voor deze gegevens. Ik ben in ieder geval niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en ik mag erop vertrouwen dat jij degene bent die inlogt door middel van de aan jou verstrekte inloggegevens.  

 

Artikel 7. Levering & levertijd 

 1. De door mij te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met jou vastgesteld. De door mij opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van jou.  
 1. Een door mij vastgestelde leveringstermijn kan nooit als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raak ik niet van rechtswege in verzuim.  
 1. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt jou de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst alleen toe als ik na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.  
 1. bent gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door mij mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.  
 1. Aan mijn leveringsplicht zal zijn voldaan zodra de door mij geleverde zaken een keer aan jou zijn aangeboden.  
 1. Leveringen worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals aangegeven vakanties, nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, goede vrijdag, Koningsdag en Kerst. Dagen waarop ik niet uitlever worden aan jou gemeld.  

 

Artikel 8. Abonnement (aanvullend) 

 1. Het is mogelijk om een abonnement aan te schaffen, waar de navolgende aanvullende voorwaarden voor gelden. 
 1. Facturatie en betaling voor het abonnement gaat op basis van een maandfactuur. Betaling dient voorafgaand aan de ingang van het abonnement. Van het abonnement kan dus gebruik worden gebruikt nadat de factuur voldaan is.    
 1. Een abonnement wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd en voor de duur van minimaal 1 (één) maand. 
 1. Een abonnement aangegaan voor bepaalde tijd loopt automatisch af.  
 1. Een abonnement aangegaan voor onbepaalde tijd wordt iedere maand stilzwijgend verlengd en kan altijd worden opgezegd. Opzegging gaat schriftelijk of via e-mail en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.  
 1. De uren binnen een overeengekomen abonnement zijn 1 maand geldig.  
 1. Niet gebruikte uren kunnen niet worden meegenomen naar een volgende maand.  
 1. Jij bent zelf verantwoordelijk voor een tijdig gebruik uren in het abonnement, ik kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een afloop van uren in de maand waarbij nog niet alle uren zijn gebruikt.  
 1. Er bestaat geen restitutie bij reeds betaalde gelden. 

 

Artikel 9. Strippenkaart (aanvullend) 

 1. Je kunt bij mij een strippenkaart aanschaffen, waar de navolgende aanvullende voorwaarden voor gelden. 
 1. De prijs van de strippenkaart is in euro’s en exclusief BTW. 
 1. De strippenkaart dient voorafgaand aan het gebruik te worden betaald. Van de strippenkaart kan dus gebruik worden gebruikt nadat de factuur voldaan is.    
 1. De strippenkaart vertegenwoordigd 8 uur van mijn tijd.  
 1. De strippen worden per 10 (tien) minuten afgeboekt. 
 1. De niet-gebruikte strippen zijn niet inwisselbaar voor geld.  
 1. De strippenkaart is alleen te gebruiken tijdens kantooruren, niet in weekenden of op feestdagen.  
 1. De strippenkaart is geldig voor 3 maanden vanaf het moment van aankoop.  
 1. Jij bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige inzet van de strippen, ik kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een afloop van de strippenkaart.  

 

Artikel 10. Online cursus (aanvullend) 

 1. Het is mogelijk om je in te schrijven voor een online cursus via mijn website, waar de navolgende aanvullende voorwaarden voor gelden. 
 1. Je dient bij een online cursus vooraf te betalen volgens de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethode. 
 1. Je ontvangt (tenzij er sprake is van een storing) een bevestiging van de geplaatste bestelling. Na het volledig en succesvol afronden van de online betaalprocedure, krijg je direct toegang tot de online cursus en beschik je over de bestelde producten via een eigen inlog. Op dat moment kun jij jouw bestelling niet meer annuleren, er bestaat geen restitutie bij betaalde gelden. Het is niet mogelijk om te annuleren en je moet derhalve het volledige bedrag betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is. 
 1. Ik heb altijd het recht bepaalde cursisten te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffende cursist ontvangt hiervan bericht, zonder dat ik verplicht ben om redenen bekend te maken, waarna de betalingsverplichting vervalt en al voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd. 
 1. Ik kan jou geen garantie geven dat de online cursus altijd en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is. Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de cursus. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig is voor het gebruik.  
 1. Je blijft toegang houden tot jouw online cursus zolang de online cursus waarvoor jij je hebt ingeschreven bestaat, waarbij ik garandeer dat de online cursus na je aanmelding minimaal 3 (drie) maanden beschikbaar is.  
 1. Door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heb je soms mogelijk tijdelijk geen toegang. Dit probeer Ik altijd zo snel mogelijk op te lossen.   
 1. Ik streef ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van de gekochte cursus, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, zal ik je dit 3 uiterlijk (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico. 
 1. Ik mag de inhoud tussentijds wijzigen voor verbetering als ook de planning van onderdelen. Je ontvangt hiervan bericht, zonder dat ik gehouden ben aan opgave van reden. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico. 

 

Artikel 11. Herroepingsrecht (consument) 

 1. Als consument heb je een bedenktermijn van 14 dagen nadat je een overeenkomst met mij hebt gesloten. Binnen deze termijn kun je de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden, als het herroepingsrecht niet is uitgesloten. 
 1. Als je een bestelling doet van één of meerdere product(en) waarvan het herroepingsrecht niet is uitgesloten, dan gaat de bedenktijd in op de dag nadat je het (laatste) product hebt ontvangen. 
 1. Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.  
 1. De bedenktijd geldt niet voor losse aankopen van digitale producten (op niet-materiële drager) zoals e-books en templates. 
 1. Als je als consument een abonnement van mij afneemt of een andere dienst, dan gaat de bedenktijd in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 
 1. Als je de overeenkomst herroept, moet je dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen melden.  
 1. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig herroepen van de overeenkomst, alsmede het juist en tijdig terugsturen van eventueel ontvangen producten, ligt bij jou. 
 1. Ik vergoed alle betalingen die je hebt gedaan, inclusief eventuele leveringskosten. De betaling wordt zo snel mogelijk gerestitueerd, maar in elk geval binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat je de herroeping hebt gemeld, al naar gelang welk moment het eerste valt. 

 

Artikel 12. Betaling 

 1. Jouw betalingsverplichting vangt aan op de dag waarop onze overeenkomst tot stand komt.  
 1. Alle door mij verzonden facturen dienen binnen 14 kalenderdagen door jou betaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
 1. Jij, niet zijnde consument, doet afstand van jouw recht op opschorting en verrekening.  
 1. Als jij niet optijd aan jouw betalingsverplichting voldoet, ben jij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.  
 1. Bij niet tijdige betaling kan ik besluiten mijn werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Als een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan ik besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.  
 1. Bij een niet tijdige betaling ben jij naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,- ex. BTW.  
 1. De vordering is direct opeisbaar als jij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of algeheel beslag op vermogensbestanddelen van jou wordt gelegd, je overlijdt en als deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.  
 1. In bovenstaande gevallen heb ik ook het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor jou die hierdoor mocht ontstaan.  
 1. Je gaat er mee akkoord dat ik elektronisch en/of per mail factureer. Als jij een factuur per post wenst te ontvangen dan mag ik hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur berekenen.  
 1. Je kunt jouw bezwaren tegen de mij verzonden facturen uiterlijk binnen 7 (zeven) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal ik een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten jouw betalingsverplichting niet op.  
 1. Al hetgeen door mij geleverd, blijft mijn eigendom totdat alle verschuldigde bedragen zijn voldaan.  

 

Artikel 13. Eigendom & Intellectueel eigendom 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, ontwerpen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij mij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
 1. Door mij geleverde producten mogen nooit gedeeltelijk of geheel worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
 1. De inhoud van mijn website, waaronder maar niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn mijn eigendom en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen zonder mijn toestemming.  
 1. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door mij ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven mijn exclusieve eigendom, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.  
 1. Alle door jou gepubliceerde informatie via de door mij geleverde diensten blijven jouw eigendom.  
 1. Ik ben niet verantwoordelijk voor informatie/content die jij op mijn servers plaatst. Als de door jou geplaatste informatie/content op inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal jij mij vrijwaren van aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van jouw handelen.  
 1. Iedere handeling die in strijd is met dit artikel, wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.  
 1. Bij inbreuk heb ik recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door mij gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.  

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid & beperking 

 1. Iedere overeenkomst tussen ons is een inspanningsovereenkomst. Ik kan als gevolg nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten, tenzij wettelijk anders bepaald.  
 1. Als ik onverhoopt toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1000,= en in ieder geval altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan mij uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur. 
 1. In aanvulling ben ik alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:  
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:  
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om mijn gebrekkige prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan mij toegerekend kan worden:  
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.  
 1. Ik sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door mij geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet en bewuste roekeloosheid aan mijn kant. Dat betekent dat ik in ieder geval nooit aansprakelijk ben voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.  
 1. Jij vrijwaart mij voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op een bepaalde manier is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan jou geleverde producten en diensten. 
 1. Ik ben nooit aansprakelijk voor de wijze waarop jij de informatie (zoals teksten en/of afbeeldingen) en mijn adviezen tot jou hebt genomen en / of gekregen.  
 1. Deze bepalingen gelden met inachtneming van de wettelijke regels voor consumenten, zoals neergelegd in het BW. 

 

Artikel 15. Onderbreking van diensten & overmacht 

 1. Ik ben niet gehouden aan mijn verplichtingen uit de overeenkomst als nakomen onmogelijk is door overmacht. Als de overmacht een termijn van 90 dagen duurt, mogen wij de overeenkomst ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.  
 1. Als ik bij mijn activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar ik weinig of geen invloed op kan uitoefenen, kan ik op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een dergelijke derde partij.  
 1. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke van mijn wil onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, wanprestatie door leveranciers van mij waardoor ik mijn verplichtingen jegens jou niet (meer) kan nakomen en andere ernstige storingen in mijn bedrijf of leveranciers. Maar ook alles wat over overmacht in wet en jurisprudentie is aangenomen.  
 1. Bij overmacht mag ik ter keuze de termijn van levering met de duur der overmacht verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden zonder dat ik in welke vorm dan ook gehouden ben tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.  

 

Artikel 16. Duur een beëindiging 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte of overeenkomst anders voortvloeit of als wij uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.  
 1. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door jou niet zijnde consument, is uitgesloten, onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde.  
 1. Zowel jou als mij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst alleen toe als de ander, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.  
 1. In uitzondering op dit artikel, kan ik de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:  
 • aan jou (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;  
 • ten aanzien van jou faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;  
 • het vermoeden bestaat dat jij niet aan jouw betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;  
 • je handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met mij voortvloeiende verplichting;  
 • jij inbreuk maakt op rechten van derden;  
 • jij handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van mij;  
 • je niet reageert op correspondentie per email, telefoon en/of schriftelijk al dan niet aangetekend schrijven;  
 • bij terugkerende betalingsproblemen.  
 1. Ik zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nooit tot schadevergoeding zijn gehouden.  
 1. Als jij op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst hebt ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die ik vóór de ontbinding heb gefactureerd in verband met hetgeen ik al ter uitvoering van de overeenkomst heb verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.  
 1. Ik mag mijn algemene voorwaarden wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Als ik overga tot wijziging van de voorwaarden, stel ik jou hiervan op de hoogte. Het staat jou dan vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.  

 

Artikel 17. Conformiteit 

 1. Ik zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Als naar jouw oordeel de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen we in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.  
 1. In aanvulling op hetgeen bepaald in dit artikel, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig mijn normale tarief worden gefactureerd aan jou, tenzij jij aannemelijk kunt maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan mijn kant. 
 1. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door mij te leveren diensten en/of producten voor mijn rekening komt, dan heb jij geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.  

 

Artikel 18. Overige bepalingen 

 1. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen wij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.  
 1. Als jij in de opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze mij alleen bindend als en voor zover deze door mij uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.  
 1. Als ik op eigen initiatief ten gunste van jou, afwijk van deze voorwaarden, kun jij daar nooit rechten aan ontlenen. 
 1. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen alleen door jou worden overgedragen als ik hier schriftelijk toestemming voor heb gegeven.  

 

Artikel 19. Toepasselijk recht & rechtskeuze 

 1. Op onze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.  
 1. Het Weens Koopverdrag is altijd uitgesloten. 
 1. Geschillen zullen wij eerst in onderling overleg proberen op te lossen, voor wij een beroep doen op de rechter. Mocht dat niet lukken en voor zover dwingendrechtelijke regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo bevoegd kennis te nemen van ons geschil. 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden 1.1 geldig op overeenkomsten gesloten vanaf 13 juni 2022